Nasza firma wykonuje usługi w zakresie:

• Geologii inżynierskiej i geotechniki:

o Projekty robót geologicznych
o Dokumentacje geologiczno – inżynierskie
o Dokumentacje badań podłoża
o Opinie geotechniczne
o Ekspertyzy
o Wiercenia i wykopy badawcze wraz z nadzorem
o Odkrywki fundamentów
o Sondowania gruntów
o Obliczanie stateczności skarp i zboczy

• Nadzorów geotechnicznych budów:

o Sprawozdania z nadzorów
o Odbiory wykopów fundamentowych
o Badania wskaźników zagęszczenia oraz modułów odkształcenia wszelkiego rodzaju nasypów, podsypek, zasypek i obsypek

• Ochrony środowiska:

o Pobór prób gruntów i wody gruntowej wraz z ich dostarczeniem do akredytowanego laboratorium w celu określenia w nich stężenia substancji chemicznych
o Badania gruntów i wód podziemnych mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
o Oceny przydatności gruntu do rozsączania ścieków z przydomowych oczyszczalni
o Monitoring ilościowy i jakościowy wód podziemnych i gruntów

• Badania laboratoryjne:

o Analiza makroskopowa gruntu
o Analiza uziarnienia gruntu
o Określenie wilgotności naturalnej
o Określenie wilgotności optymalnej
o Określenie stopnia plastyczności, granicy płynności i plastyczności
o Określenie agresywności wód w stosunku do betonu
o Oznaczenia zawartości CaCO3
o Oznaczenia maksymalnego ciężaru objętościowego
o Obliczenie wskaźnika zagęszczenia

W ramach specjalistycznych badań wody oraz gruntu współpracujemy z szeregiem laboratoriów geotechnicznych, drogowych oraz ochrony środowiska Do wykonywania wyżej wymienionych usług używamy następujących sprzętów:

• Wiertnice mechaniczne (m.in. ŁBU-50, WH, APAFOR) o średnicy fi = 63 – 240 mm z możliwością wiercenia „na płuczkę” i „na sucho”
• Koparko-ładowarka
• Sonda penetracyjna
• Sonda dynamiczna DPL; DPM; DPH z możliwością założenie próbnika RKS i sondy szczelinowej
• Sonda krzyżakowa
• Lekka płyta do badań dynamicznych typu HMP-LFG
• Aparat VSS
• Aparat Casagrande’a
• Stożek Wasiliewa
• Suszarka
• Penetrometr i ścinarka
• Aparat Proctora
• Świstawka elektroniczna
• Zestaw do niwelacji
• Geostar Professional
• Geoslope
• CorelDRAW X4