o Pobór prób gruntów i wody gruntowej wraz z ich dostarczeniem do akredytowanego laboratorium w celu określenia w nich stężenia substancji chemicznych
o Badania gruntów i wód podziemnych mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
o Oceny przydatności gruntu do rozsączania ścieków z przydomowych oczyszczalni
o Monitoring ilościowy i jakościowy wód podziemnych i gruntów